Isikuandmete töötlemine Plantariumis

Isikuandmed on mistahes andmed, mis võimaldavad isiku tuvastada. Isikuandmete töötlemine on mistahes isikuandmetega tehtav toiming. Järgnevalt on esitatud teave isikuandmete töötlemise põhimõtete kohta Jardinis ja Jardini veebilehtedel ning isiku õiguste kohta enda andmetega tutvumisel.

NB! Alljärgnev teave ei hõlma:

 • juriidiliste isikute ja asutuste andmete töötlemist ning füüsilise isiku andmete töötlemist, kui andmeid töödeldakse seoses tema ametikohustusega;
 • isikuandmete töötlemist veebilehtedel, millele Jardini veebilehel viidatakse, kuid mida me ei halda (välislingid).

Teenustega seonduvalt töötleme isikuandmeid järgmiselt:

 • sõlmitud lepingutes, osutatavates teenustes, esitatud tellimustes sisalduv teave ja seotud kirjavahetus (lepingus nõutud kontaktandmed, makseandmed, isiku nimi jne);
 • maksekohustuste täitmise andmed (arved, maksete laekumised, võlgnevused jms);

Need andmed on meile vajalikud selleks, et omaksime ülevaadet meievahelisest lepingulisest suhtest ning saaksime sõlmitud lepinguid, osutatud teenuseid ja esitatud tellimusi nõuetekohaselt täita, aga samuti selleks, et kajastada isikuandmeid korrektselt raamatupidamises (raamatupidamise- ja maksuseadustest tulenev kohustus) ning teenuste osutamiseks vajaliku info vahetamiseks ning lahendada võimalikke kaebusi ja õigusvaidlusi.

Igaühel on õigus enda kohta kogutud isikuandmetega tutvuda ja nõuda ebaõigete andmete parandamist.

Isikuandmetega tutvumise taotlusest keeldutakse, kui see võib:

 • kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi,
 • kahjustada riiklikku julgeolekut;
 • takistada või kahjustada süüteo tõkestamist, avastamist, menetlemist või karistuste täideviimist.

Kandideerimine tööle

Värbamisprotsessis lähtub Jardin järgnevatest põhimõtetest.

 • Kandidaatide hindamisel võtab Jardin aluseks isiku enda avaldutud info ning vajadusel võib koguda kandidaadi kohta täiendavat teavet avalikest allikatest. Kandidaadil on õigus saadud teabega tutvuda ja esitada omapoolsed selgitused ning vastuväited.
 • Jardin eeldab, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on soovitajad nõustunud sellega, et Jardin nende poole teabe saamiseks pöördub. Kui kandidaat ei osutu valituks, säilitatakse tema andmeid kuus kuud, seejärel tehakse seda vaid kandidaadi kirjalikul nõusolekul.
 • Kandidaatide andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

Jardini veebilehtede külastamine

Veebilehe külastamisel on külastaja kohta kogutavad ja säilitatavad andmed alljärgnevad:

 • kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadress (IP-aadress),
 • arvuti veebilehitseja, operatsioonisüsteemi tarkvaraversioon ja ekraani resolutsioon,
 • külastusaeg ja külastuse kestus (kellaaeg, kuupäev, aasta),
 • keele valik (eesti, vene või inglise).

IP-aadresse ei seota isikut tuvastava teabega. Andmeid kogutakse selle kohta, millist veebilehe osa külastatakse ja kui kaua seal viibitakse. Kogutud andmeid kasutatakse külastusstatistika tegemiseks, et selle põhjal veebilehte arendada ja külastajale mugavamaks muuta.

Jardini veebileht kasutab püsi- ja seansiküpsiseid selleks, et pakkuda paremat kasutajakogemust ja saada veebilehe arendamiseks täiendavat infot. Küpsised võivad olla loodud ka erinevate väliste teenusepakkujate poolt, kelle abil täiustame oma veebilehte (näiteks Facebook või Google). Kasutajad loetakse küpsistega nõustunuks, kui veebilehitseja seadistustes on lubatud küpsised. Kui nendega ei nõustuta, siis võivad mõned veebilehe funktsioonid olla piiratud.

Veebipoodides isikuandmete töötlemine

 • Klient annab selge ja teadliku nõusoleku Jardinile enda isikuandmete töötlemiseks kui teeb ostu Jardini veebipoodides (jardin.ee/aianduskeskus.jardin.ee)
 • Tellimuse esitamisel Kliendi poolt sisestatud, teenuse osutajale teatavaks saanud, isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Kliendile.
 • Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine veebipoodides tellimuse registreerimisel.
 • Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Kliendi tellimuse kohta (nii tellija kui ka kauba saaja perekonnanimi, eesnimi, vajadusel tänav, maja, korteri number, asula või linn, telefoninumber, e-posti aadress, tarnimisviis, kasutatud makseviis, õnnitluskaardi sisu, veebipoodide Müügilepinguga nõustumine müügipakkumiste saatmisega elektronposti aadressil, vabatekstina sisestatud märkused jms esitatud info).
 • Isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Kliendile, võib edastada kolmandatele osapooltele (näiteks kulleriteenust ja lillede müüki osutavatele ettevõtetele).
 • Kliendil on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid, samuti neid muuta või kõrvaldada andmed registrist.
 • Klient annab Kaupmehele nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressile tellimuse kinnituse.
 • Klient annab Kaupmehele nõusoleku saata müügipakkumisi tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil juhul, kui on märkinud ära vastava nõusoleku tellimuse esitamise lehel linnukesega vastavas aknas.